Випуск № 6, 2019 (Частина 1)

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Zenona Atkočiūnienė, Daiva Siudikienė
Manifestation of innovative leadership in cultural organizations: what is it like? 

Дзюбановська Н.В., Єрьоменко В.О., Сенів Г.В.
Застосування методів бінарної класифікації до оцінювання міжнародної торгівлі 

Лайкова К.М., Гудзь П.В.
Порівняльний аналіз процесу децентралізації в Україні та у Польщі

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Богуш Л.Г.
Асиметрії мобільності на ринку праці України: чинники, загрози, продуктивний потенціал реалізації

Водовозов Є.Н., Палант О.Ю.
Розвиток громадського транспорту столиці в контексті «стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»

Гаман Г.В.
Трудова міграція: особливості та наслідки для економічного розвитку держави

Глинський Н.Ю., Гірна О.Б., Савченко Ю.Т.
Зміна парадигми управління слабоурбанізованими системами в умовах адміністративно-територіальної реформи

Глівінська Ю.В.
Наукові аспекти визначення виробничої стратегії підприємства

Гончар С.Й.
Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці

Гринчишин І.М.
Механізми забезпечення оптимального розподілу фінансових ресурсів територіальних громад Карпатського регіону в умовах фінансової децентралізації

Дашко І.М.
Урахування ризиків під час управління розвитком промислових підприємств

Євтушенко В.А., Кудінова М.М.
Механізм ціноутворення в Україні

Золковер А.О.
Моделі регулювання фінансового ринку: світовий досвід

Капраль О.Р.
Контент-маркетинг як метод впливу на споживача

Кацемір Я.В., Алєщенко Л.О.
Сутність та ключові аспекти дослідження економічної категорії «система управління підприємством»

Кіш Г.В.
Бюджетні авіалінії як стратегічний фактор розвитку туристичної інфраструктури

Кононова О.Є.
Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації стратегій розвитку будівельної галузі в Україні

Кузьминчук Н.В.
Методичний інструментарій для регулювання диспропорцій регіонів в Україні

Кундєєва Г.О., Соломка О.М.
Здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни: інтегрований підхід

Леськова С.В.
Компетентність персоналу і конкурентоспроможність роздрібних торговельних підприємств

Литвиненко Т.М.
Важливість неоіндустріалізації для сучасної України

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Стратегічні цілі управління компетентностями підприємства

Магійович Р.І., Магійович І.В.
Трудова міграція в Україні: причини та наслідки

Мельник І.М., Антошкова Н.А.
Потенціал підприємства ресторанного господарства в забезпеченні клієнтоорієнтованого сервісу

Обруч Г.В.
Організаційно-ресурсне забезпечення цифрової трансформації залізничного транспорту

Перепелюкова О.В.
Методичне забезпечення оцінки фінансового потенціалу регіонів України

Плєтньов М.В.
Експертне оцінювання стану та перспектив розвитку виробничої сфери України

Радченко О.П.
Міжнародна економічна інтеграція агропромислового комплексу України в умовах глобалізації

Робул Ю.В.
Маркетинг, добробут, доступ до технологій та розвиток соціо-економічних систем


 

Випуск № 6, 2019 (Частина 2)

III. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Романов А.Д.
Забезпечення здорового способу життя в контексті досягнення сталого розвитку

Свидрук І.І.
Управління інфраструктурним забезпеченням розвитку внутрішньої торгівлі в Україні

Сімахова А.О.
Україна у глобальних координатах транзитивної моделі соціальної економіки

Сударкіна Л.Ю.
Засоби забезпечення ресурсозбереження інфраструктурної підтримки діяльності підприємств у сільському господарстві

Ткачук Г.О.
Структурована модель системи економічної безпеки трансформаційниї перетворень підприємства

Турло Н.П., Мархонос С.М.
Безробіття в україні та розвиток туризму як фактор його зниження

Тютюник І.В.
Теоретичні засади управління податковими розривами в економіці

Чміль А.С.
Моделювання галузі бджільництва з використанням моделі AGMEMOD для України

Чолій Л.О.
Методичний інструментарій фінансового контролінгу в державному секторі економіки

IV. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вовк Є.О.
До питання щодо місця та ролі ринку акцій в сучасній економіці

Данилович-Кропивницька М.Л., Левицька Я.В.
Аналіз стану та перспектив розвитку ринку інновацій в Україні

Жигалкевич Ж.М.
Ризики інноваційних проектів в машинобудівних квазіструктурах

Жигало І.І.
Структурний аналіз функціонування банків іноземних банківських груп в Україні

Колесник М.В., Командровська В.Є., Созинова І.В.
Відкриті інновації як прояв сучасної моделі інноваційного процесу

Колодяжна І.В.
Аналіз інноваційної привабливості підприємств морської галузі

Костирко Л.А., Соломатіна Т.В.
Стратегічний розвиток фінансового потенціалу аграрного сектору в зовнішньоекономічній сфері

Кравченко С.І.
Передумови регулювання розвитку національної інноваційної системи

Ординський В.І., Шевченко Ю.А.
Інтернет-маркетинг як один із напрямів інвестування ТНК

Скворцов І.Б., Гринаш Л.П., Скворцов Д.І.
Інноваційність як вимірювач економічної інновації

Франчук Т.М.
Фінансовий сектор в інноваційному розвиткові України: регуляторний аспект

V. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Бойченко К.С.
Фактори інтегрованого розвитку підприємства

Зінов’єва О.В.
Економічний розвиток міст: запровадження смарт-технологій

Мельник О.В.
Методологічний базис оцінювання капіталізації за сучасних умов діяльності підприємства

Ноняк М.В.
Організаційні інновації телекомунікаційних підприємств: сутність, оцінка та впровадження

Пєтухова О.М., Степанчук С.О.
Формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці України

Потетюєва М.В.
Роль дисонуючих активів у структурі майнового комплексу залізничного транспорту

Семенчук Т.Б., Василига С.М.
Застосування концепції постійного вдосконалення для ефективного розвитку підприємства

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Кобзар О.М.
Особливості формування компенсаційного механізму у сфері охорони навколишнього природного середовища з врахуванням екосистемного підходу

Турянський Ю.І.
Трансформація виробничих екосистем до циркулярної економіки

Харченко О.В., Кужавський М.С.
Розроблення стратегії ресурсозбереження на підприємствах залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ