(On EN) Випуск № 5, 2016

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Зосименко Т.І.
Компаративний аналіз показників зовнішньої торгівлі регіонів України в контексті європейської інтеграції

Левчинський Д.Л., Морозова Є.П.
Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами

Лункіна Т.І.
Соціальна відповідальність як складова частина збалансованого розвитку держави

Павленко О.П.
Пріоритети євроінтеграційного розвитку в політиці банківського регулювання

Стаканов Р.Д.
Механізм реалізації міграційної політики в ХХІ ст.

Фурса Т.П., Синиця С.М.
Фіскальний механізм: зарубіжний досвід та українські реалії

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Азарова Т.В.
Прогнозування та мінімізація негативного впливу загроз економічній безпеці підприємства на ґрунті концепції вартісно-орієнтованого управління

Белінська Я.В., Д’яченко А.В.
Стратегія і тактика управління ризиками кредитування житлового будівництва

Борщенко Т.І.
Генеза теорії суспільного добробуту

Грановська В.Г.
Парадигма конкуренції та конкурентоспроможності аграрних підприємств

Дикань В.Л., Глазкова А.С.
Вдосконалення організаційно-управлінської структури забезпечення взаємодії залізничного транспорту і промисловості

Жежуха В.Й., Бодарецька О.М.
Критерії вибору зовнішніх консультантів під час удосконалення мотиваційних інструментів на інжинірингових підприємствах

Козлянченко О.М.
Формування конкурентоспроможності галузі сільськогосподарського машинобудування: сутність та фактори

Колос І.В.
Державно-приватне партнерство в контексті ощадливості

Кравченко М.О.
Розвиток стартап-компанії на основі співробітницького підходу

Лазоренко Л.В.
Проблеми формування кадрового складу органів державної влади

Легкий О.А., Сохацька О.М.
Розвиток інструментів маркетингових комунікацій пивоварних підприємств у цифровій економіці

Логоша Р.В., Ільченко І.І.
Особливості формування ціни на овочі

Матвійчук Н.П.
Органічне виробництво плодово-ягідної продукції – перспективний напрям у садівництві

Нестерчук Я.А.
Методичні аспекти оцінки результативності механізму стійкого розвитку садівничих підприємств

Петрашко О.П.
Ретроспективне моделювання моделі ризику вартості: результати та оцінка

Плотнікова М.Ф.
Total community – механізм управління розвитком сільських поселень

Скрипник М.І., Григоревська О.О.
Бухгалтерська управлінська звітність: критичний аналіз порядку складання й особливостей практичного застосування

Стукан Т.М.
Теоретичні аспекти дослідження питань ефективності діяльності аграрних підприємств

Ужва А.М.
Ціноутворення як важливий складник механізму розвитку регіонального аграрного бізнесу

Хадарцев О.В.
Особливості організаційно-правового забезпечення державної політики ресурсозбереження

Халімон Т.М.
Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Біловодська О.А., Кириченко Т.В.
Оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу інноваційно спрямованого промислового підприємства

Гавриловський О.С., Сташенко Ю.В.
Податкове регулювання в Україні

Гапчич Д.М.
Формування комплексної програми розвитку банківської системи України як фактор забезпечення сталого функціонування національної фінансової системи та фінансової безпеки держави

Клімова О.І.
Сучасні форми фінансування інноваційної діяльності в Україні

Корнух О.В.
Методичний підхід до оцінки та аналізу нематеріальних активів підприємства в умовах інноваційних перетворень

Мітал О.Г.
Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції

Онишко С.В., Шевчук Ю.В.
Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Тележенко П.В.
Генезис поняття «основні засоби підприємства торгівлі»

Трачова Д.М.
Роль державної регуляторної політики в частині формування амортизаційного фонду підприємства

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Журавльова Ю.О.
Особливості ринку освітніх послуг в Одеській області

Кітц Р.Р.
Монетарні механізми забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем

Кривоконь М.О.
Машинобудування України: стан, динаміка та перспективи розвитку з використанням ефективних концепцій антикризового управління

Мандра В.В.
Моделювання процесу розробки стратегічних карт логістичного центру

Ревуцька А.О.
Трансформація відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень

Ситник Й.С.
Інтелект нації у системах менеджменту підприємств

Смутчак З.В.
Пенсійне забезпечення як домінанта напруженості соціальних відносин

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Кондратюк О.І., Штукмейстер В.Ю.
Фактори, що забезпечують розвиток рекреаційного природокористування

Криштанович С.В.
Рекреаційно-туристичний кластер як особливий системний механізм розвитку українських Карпат

Меглей В.І.
Методологічне обґрунтування еколого-економічного розвитку на засадах системного підходу