Випуск № 2, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Білоцерківський О.Б.
Туристичні послуги як важливий аспект міжнародної торгівлі

Конохов С.В.
Трансформаційний генезис спільної агропромислової політики ЄС: панорама світогосподарського розвитку

Масло Р.Є. 
Аналіз факторної системи розвитку міжнародної активності малих міст

Радіонов Ю.Д.
Бюджетні видатки у країнах з розвинутою і трансформаційною економікою

Різва Л.А.
Ринок нерухомості як динамічна та диференційована складова глобального ринку

Тараненко М.С.
Тарифне та нетарифне регулювання як інструменти реалізації економічної дипломатії України

Топольницька Т.Б.
Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках

Шапран Є.М., Шапран О.Є., Соснов І.І.
Підвищення ефективності маркетингової діяльності міжнародних торгових підприємствна основі теорії нечітких систем

ІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабець І.Г.

Державна політика імпортозаміщення як інструмент зміцнення економічної безпеки України

Баланчук Д.В.
Оцінка результативності корпоративного сегменту банку

Бутнік-Сіверський О.Б., Коткова Н.С.
Актуальні аспекти реструктуризації спиртової промисловості в Україні

Васюренко Л.В.
Стратегічні орієнтири державного регулювання організацією оплати праці

Дискіна А.А.
Кадровий потенціал – важливий чинник економічного розвитку підприємства

Долга Г.В.
Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
Розвиток сільських громад в Україні на основі актив-орієнтованого підходу

Ільченко Т.В.
Актуальні аспекти розробки ефективної програми стимулювання збуту промислової продукції

Камратов С.В.
Стратегія підприємств лісової галузі в системі стратегічного управління

Кірнос І.О.
Пенсійний вік: готовність персоналу до продовження праці

Корінько М.Д.
Первинні документи у підтвердженні реальності здійснення підприємницької діяльності

Корчинська О.О.
Безумовний базовий дохід як інструмент управління бідністю

Малярчук А.К., Бойко О.О.
Аналіз фінансової спроможності місцевих бюджетів України в умовах децентралізації

Мирончук В.М.
Проблеми узгодженості механізмів бюджетної і монетарної політики держави

Островерх Г.Є.
Застосування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту України

Островська Н.С.
Економічна суть банківських ризиків

Сухоставець А.І.
Використання математичних методів і моделей в дослідженнях соціального капіталу

Хитрова О.А.
Особливості антикризового управління соціально-економічними системами на національному та регіональному рівнях

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дем’яненко Т.І.
Функції інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств

Драган О.І.
Запровадження технології аутсорсингу для удосконалення бізнес процесів підприємства

Коломієць В.М.
Освіта як форма інвестицій в людський капітал національної економіки

Кукош М.С.
Оцінка інвестиційного потенціалу регіону з позиції районів з використанням методу багатомірного шкалування

Соколюк С.Ю.
Способи та принципи організації інноваційної діяльності підприємств

Шевченко Ю.А.
Імплементація концепції сталого розвитку у інвестиційній поведінці ТНК

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Гросул В.А., Калєнік К.В.

Формування моделі PEST-факторів підприємств ресторанного господарства

Засадний Б.А.
Особливості документування операцій суб’єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ

Карпенко О.О.
Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства

Кордзая Н.Р.
Основні особливості месенджер-маркетингу

Король Я.П.
Процесний підхід до управління комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах

Крихівська Н.О.
Аналітичне оцінювання готовності підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та науковими структурами

Людвенко Д.В.
Особливості управління, обліку та реструктуризації непрофільних активів в сільському господарстві

Нестеренко О.О.
Бінарна система оцінки інтелектуального капіталу в інтегрованій звітності

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Лозовська Н.М., Струс Л.А.
Формування креативного еколого-економічного мислення студентів для сталого розвитку

Попик О.В.
Організаційно-економічне забезпечення регуляції чисельності безпритульних тварин (екологоорієнтований підхід)

ІНФОРМАЦІЯ