Випуск № 4, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Залюбінська Л.М., Скорик М.Л.
Євроінтеграційні наміри України та їх реалізація

Кульбіда М.В.
Кредитування МВФ країн, що розвиваються

Мельник В.В.
Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України

Нікіфорова Л.О., Сіньїн Дун
Аналіз динаміки основних економічних та інноваційних показників Китаю та України з 1992 по 2017 роки

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабій І.В.
Зовнішні цілі управління підприємством на етапі інтеграції економічної системи до ЄС

Березіна С.Б.
Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків

Бондар Ю.А., Легінькова Н.І.
Основні аспекти корпоративного управління підприємством

Братута О.Г.
Рекомендації щодо поліпшення нормативно-правової бази забезпечення функціонування об’єднання підприємств в економіці України

Громова Т.М.
Торговельні підприємства та їх роль у створенні конкурентного середовища

Гудзовата О.О.
Напрями та інструменти забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні

Гуржий Т.О.
Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств

Дучинська Н.І., Чайка Ю.М.
Галузеві структурні зміни економіки України

Кононова І.В.
Моделювання взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки

Морозюк Н.В., Коробенко Р.І.
Роль держави у формуванні економічного потенціалу сільських територій в умовах децентралізації

Павлова С.І.
Управління проектами енергоефективності промислових підприємств

Рудь В.П.
Інституційно-правове регулювання органічного овочівництва

Свидрук І.І.
Особливості соціальної взаємодії в креативному менеджменті

Ушкаренко Ю.В.
Особливості формування кооперативного сектору на основі системного підходу

Чмир Т.С.
Якісні методи прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства

Ярова Ю.М.
Реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях Львівської області

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Гуткевич С.О., Рябенко В.П.
Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни

Кораблінова І.А.
Проблеми збереження та розвитку ключових компетенцій інноваційно активних компаній України у цифрову епоху

Ложачевська О.М., Заяц О.В.
Контролінг фінансової функції в автотранспортних підприємствах

Рибалко О.П.
Кредитна політика комерційного банку та стратегії її реалізації

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Бошота Н.В.
Стратегічні напрями розвитку підприємств сфери туризму в Україні

Дейнега І.О.
Реклама як інструмент формування цільового ринку закладів вищої освіти

Заднепровська С.П.
Стандарти корпоративного управління у системі вищої освіти України: концептуальне бачення змін

Новойтенко І.В., Малиновський В.В.
Стандарти безпеки бізнесу

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Суска А.А.
Особливості становлення та функціонування регіональних ринків соціально-екологічних послуг

Швайка О.М.
Економічний порядок за законами природи за ринкової економіки

ІНФОРМАЦІЯ