Випуск № 2, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Башук В.В.
Трансформація світового ринку генетично модифікованих продуктів під впливом глобалізації

Бригадир В.О.
Освітня політика країн Європейського Союзу як фактор подолання соціально-економічної нерівності

Колінець Л.Б.
Теоретичні концепти світового фінансового порядку

Конрад Ю.В.
Аналіз потоків валової доданої вартості в Україні в контексті інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості

Рейкін В.С.
Міжнародний досвід накопичувальної пенсійної системи та перспективи його запровадження в Україні

Стеценко Б.С.
Cуб’єктна диверсифікація та уніфікація фінансової інфраструктури: глобальний формат

Шлапак А.В.
Світовий фінансовий ринок в умовах глобалізації економіки

Шумкова В.І.
Аналіз ринку сільськогосподарського страхування в країнах ЄС

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Аванесова Н.Е.
Державне регулювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України

Бодрова Д.В.
Інституційні чинники неоіндустріалізації національної економіки в умовах глобальних зрушень

Варшавська Н.Г.
Застосування принципів функціонування спільної аграрної політики на українському ринку АПК

Говорко О.В.
Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України

Калініна А.Г.
Особливості прийняття управлінського рішення щодо комплексного розвитку регіону

Ковальова М.Л.
Сертифікація продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура

Кожухова Т.В.
Національне державне фінансування базових секторів сталого розвитку в Україні: тенденції та особливості

Кузенко Т.Б.
Стратегічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства

Міненко М.А.
Інструменти впливу на діяльність тютюнової промисловості України

Омеляненко М.О.
Аналіз факторів, що обумовлюють формування та зростання державного боргу в Україні

Парсяк В.Н., Ломоносов А.В., Парсяк К.В.
Система мотивації економічної діяльності промислових підприємств

Плахотна Н.В.
Аналітична оцінка кризового стану суб’єктів підприємництва машинобудівної галузі

Подзігун С.М.
Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі

Савіцький А.В.
Управління прибутковістю підприємства на основі максимізації прибутку та чинників експортної орієнтованості

Суворкіна О.О.
Процедура відбору пріоритетних програм регіонального розвитку

Сурай А.С.
Методичні основи моніторингу ділового середовища України: індекс рівня розвитку в регіональному розрізі

Сушко Н.М.
Проблеми формування та управління депозитними ризиками банків

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дем’ян Я.Ю.
Методи та інструменти оцінювання інвестиційного забезпечення та сталості розвитку аграрної сфери

Лизунова О.М., Придатько Е.М.
Інноваційна спрямованість управління як засіб підвищення ефективності підприємства

Паньков О.Б.
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства машинобудування

Ткачук С.В., Стахурська С.А., Стахурський В.О.
Інновації в сучасних наукових комунікаціях

Устинов Р.Г.
Розвиток інвестиційних процесів в регіонах України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Алєйнікова Н.М.
Формування системи факторів вартості акціонерного товариства

Височан О.О.
ОРМ-модель облікової політики в діяльності небюджетних неприбуткових організацій

Гандзюк О.В.
Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансової звітності

Колісніченко П.Т.
Економічна безпека малого та середнього підприємництва

Кузьмин В.М.
Використання тьюторинга для удосконалення системи управління якістю вищої освіти

Мельник С.С.
Фінансова безпека комерційного банку

Павелко В.Ю.
Розвиток інфраструктури регіональних аеропортів: проект обладнання системи платного в’їзду на привокзальну площу міжнародного аеропорту «Запоріжжя»

Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С.
Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі

Сотниченко В.М.
Інтелектуально-кадровий потенціал телекомунікаційних підприємств

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Бойко В.В.
Діагностика детермінант економічної безпеки розвитку сільських територій

Галинська Ю.В
Основні питання щодо врахування рентної складової при формуванні доходів природо-експлуатуючих підприємств

Мартієнко А.І., Тютюнник Г.О.
Розвиток відносин власності як основа раціоналізації природокористування

Мілінчук О.В.
Еволюція туризму як об’єкта наукових досліджень

Якубенко Ю.Л., Амеліна Ю.С.
Економічна безпека сільськогосподарських підприємств, сертифікованих за органічними стандартами

ІНФОРМАЦІЯ