Випуск № 3, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Баллак Е.
Концепція нового регіоналізму у контексті інтеграції країн арабського регіону

Гарник Л.П., Дичко О.О., Шапран Є.М.
Регіоналізація світової економіки крізь призму теорій глобалізації: від торгівельних шляхів до сучасних фінансових центрів

Рибакова Т.О.
Методи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект

Шпак Н.О., Будз О.Ф.
Діагностика підприємств-претендентів на отримання статусу уповноваженого економічного оператора в умовах європейської інтеграції

ІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бакурова А.В., Діденко А.В., Пшегорлинська О.А.

Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі гармонійного аналізу та системно-динамічного моделювання

Бергер А.Д.
Професійно-технічна підготовка робітників для підприємств м’ясопереробної галузі

Вєтрогон О.В.
Заробітна плата як інструмент мотивації трудової діяльності

Вітязь А.Ю.
Оцінка та перспективи розвитку машинобудівної галузі України

Гаврильченко О.В.
Моделювання прийняття управлінських рішень щодо оцінки та аналізу якості продукції підприємства

Гарматюк О.В.
Сучасна системи збуту продукції підприємств

Дем’яненко О.М.
Процес розроблення стратегії розвитку підприємств

Іжевський П.Г.
Агропромисловий комплекс України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку

Корчинський І.О.
Ефект масштабу і архітектоніка аграрної сфери

Коцко Т.А.
Переосмислення підходів до формування економічної політики держави в умовах активізації загроз економічній безпеці

Лотиш О.Я.
Стратегічний аналіз зернової галузі України: стан та перспективи розвитку

Лисевич С.Г.
Шляхи вдосконалення внутрішнього господарського механізму підприємства

Мельник В.В.
Необхідність державного регулювання в забезпеченні соціально-економічного розвитку

Нешкумай (Григоренко) А.А.
Місце промислового комплексу в національній економіці

Однорог М.А.
Еволюція інституціональної структури аграрної сфери України під впливом інноваційного розвитку

Речка К.М.
Необхідність, потенціал і напрями економічного зростання і розвитку сучасного аграрного виробництва

Сілакова Г.В., Пєтухова О.М.
Сучасні погляди на управління власним капіталом підприємства

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бєлоусова С.В.
Особливості залучення та стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України

Гнот Т.В.
Автотегування та використання візуальних характеристик зображень в інтернет-маркетингу

Пальчевич Г.Т.
Бюджетне регулювання інноваційного розвитку

Смик Р.Ю.
Формування інвестиційних ресурсів як основа подолання інвестиційної незабезпеченості

Табенська Ю.В.
Іноземний капітал в банківському секторі України

Фалович В.А., Якимишин Л.Я.
Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів

Чайка Т.Ю.
Методика економіко-статистичної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу)

Шльончак В.В.
Моделювання підвищення ефективності формування інвестиційного портфеля банків

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Васюренко Л.В.

Нормативно-правова детермінанта державного регулювання організацією оплати праці

Данік Н.В., Рудь І.Ю.
Криптовалюта: можливості розвитку чи загроза тінізації для України

Дученко М.М., Удовицька Є.А.
Аналіз бізнес-моделей на ринку програмного забезпечення

Костіна О.М.
Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент антикризового управління підприємством

Красовська О.Ю.
Інструментарій оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових активів підприємства

Присакар І.І.
Автоматизація сучасного бізнесу як наслідок інформатизації суспільства

Ротань Н.В.
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємств

Семененко О.В.
Особливості організаційної культури вищих освітніх закладів і забезпечення їх конкурентостійкості на ринку послуг

Совик М.І.
Напрямки удосконалення організації та обліку екологічних витрат та проблеми представлення інформації про них у звітності підприємства

Спіцина Н.В.
Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Микуланинець С.І.

Сучасні підходи до проведення оцінки логістичного потенціалу туристично-рекреаційного комплексу регіону

ІНФОРМАЦІЯ