Випуск № 1, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Васюренко Л.В.
Механізм державного регулювання організацією оплати праці на прикладі економічних моделей зарубіжних країн

Ковальова М.Л.
Необхідність трансформації системи технічного регулювання в Україні

Мігущенко Ю.В.
Проблеми та інноваційні стратегічні підходи й інструменти розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом в умовах децентралізації

Петренко В.С., Карнаушенко А.С.
Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації

Поворозник М.Ю.
Трансформаційні перетворення системи охорони здоров’я в Україні: євроінтеграційний вимір

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабій І.В.

Проведення моніторингу базових параметрів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління підприємством

Власова К.В.
Формування методологічної бази для діагностики інноваційного регіонального розвитку

Гнатенко І.А., Рубежанська В.О.
Регіональний ринок праці луганської області: сучасний стан та причини незадовільного функціонування

Гоголь І.А.
Фактори впливу на формування маркетингової стратегії аграрних підприємств

Гріненко А.Ю.
Корупція – основна загроза економічної безпеки України при вступі до Європейського Союзу

Гудзь Ю.Ф.
Пріоритетні напрямки подолання проблемності банківської системи

Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О.
Сфера освітніх послуг як вирішальний фактор формування економіки знань на теренах України

Зеленко О.О.
Формування рішень щодо економічного розвитку території із залученням населення регіону

Іванова В.Б.
ДНК інновації як структуроутворюючий елемент національної інноваційної системи

Казанджі А.В.
Стратегічні вектори розвитку ринку органічної продукції України

Карп Є.В.
Оптимізація сукупних суспільних видатків на оборону в Україні

Кошельок Г.В.
Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні

Левчинський Д.Л., Коваленко-Марченкова Є.В., Кірнос О.І.
Взаємозв’язок факторів конкурентоспроможності потенціалу галузі з його складовими

Малиновська Ю.Б., Петришин Н.Я., Жежуха В.Й.
Індикатори активізування діяльності працівників комунікаційної системи у контексті реінжинірингу інформаційних потоків підприємств

Меркулова Т.В., Біткова Т.В.
Модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів: системно-динамічний підхід

Мороз О.В., Безсмертна О.В., Шварц І.В.
Ефективність витрат в логістичній системі молокопереробних підприємств

Морозов Є.Ю.
Теоретичні основи формування антикризової стратегії розвитку підприємства

Нагорнюк О.В.
Класифікація видів фінансового потенціалу підприємства

Панасюк В.М.
Методологія аналізу ресурсного потенціалу для забезпечення соціального розвитку регіону

Пішенін І.К.
Головні принципи забезпечення системної організації транспортних перевезень продукції АПК

Поліщук Н.В.
Механізм реалізації іпотечних схем кредитування сільського господарства

Гораль Л.Т., Прокопів М.І.
Класифікація джерел загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств

Cавченко Ю.Т.
Актуалізація переходу підприємств-виробників складно-технічних систем ринку безпеки України від традиційного підходу управління до концепції управління ланцюгами поставок

Салука І.Я.
Особливості оприбуткування на баланс фруктового саду

Стащук О.В.
Оцінка ринкової активності як індикатора стану фінансової безпеки підприємств машинобудівного комплексу в Україні

Холодилова А.О.
Регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні

Цимбалюк К.А.
Виноградарсько-виноробна галузь – стан та проблемні питання розвитку в Україні

Шуміло О.С.
Науково-методичний підхід до оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища на економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бердар М.М.

Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах

Боліла С.Ю., Осадчук І.В.
Удосконалення системи забезпечення інноваційного розвитку аграрних формувань: регіональний аспект

Корнєєва Ю.В.
Особливості практичної реалізації цифрової трансформації інвестиційної політики України

Лохман Н.В., Пасічник Н.В.
Ідентифікація об’єктів інноваційної інфраструктури

Моргачов І.В.
Альтернативне пенсійне забезпечення самозайнятого населення

Нафус І.І.
Система цінностей як основа формування соціального капіталу

Смик Р.Ю.
Сучасний соціально-економічний стан АПК України у контексті його інвестиційної забезпеченості

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Белз О.Г.

Вплив соціальних сигналів на рейтинги сайтів

Ванькович Д.В., Іваськевич Х.І.
Концептуалізація логіки дослідження сутності фінансового контролю

Варцаба В.І.
Товарно-цінова політика як найважливіший маркетинговий інструмент банку

Гончар М.Ф.
Індикатори ефективності формування і використання систем стрес-менеджменту та їх вплив на результуючі показники діяльності підприємства

Ходаківський Є.І., Іванюк О.В., Плотнікова М.Ф.
Парадигма гештальтів управлінських систем

Краус Н.М., Краус К.М.
Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій

Меліхова Т.О.
Удосконалення принципів забезпечення та управління економічної безпеки підприємства

Мироненко М.Ю.
Генезис системної банківської кризи

Олієвська М.Г.
Фінансування системи соціального захисту населення в контексті відтворення людського капіталу

Проскуріна М.О.
До питання визначення структури економіки культури

Синенко М.А.
Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень на прикладі підприємства малого бізнесу

Федосов В.М., Дробязко А.О., Стеценко Б.С.
Криптовалюти: шанс для подолання екстерналій чи фінансова бульбашка?

Халімон Т.М.
Методичні аспекти моделювання рівня конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств

Кушнір С.О.
Аналіз ризиків аграрного сектору України та методів запобігання і протидії

Баженков Є.В.
Державне регулювання архітектоніки національної освіти

ІНФОРМАЦІЯ