Випуск № 4, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Денисов О.Є.
Теоретичний дискурс сутності та становлення вчення про економічну безпеку галузі у відкритій економіці

Кучер Г.В.
Державний сектор країн світу крізь призму глобальних фінансових індикаторів

Некрасова Л.А., Давиденко М.В.
Розвиток міжорганізаційного управління маркетинговими каналами в системі стратегічного менеджмент

Овчиннікова О.Р.
Моделі регіональної міграції населення

Оласюк Г.П.
Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями

Письменна М.С.
Ризик-орієнтований підхід у методології державного аудиту

ІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Андрущенко О.С.
Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів

Білобровенко Т.В., Кітченко М.І.
Методи визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ: вітчизняний та зарубіжний досвід

Бойко В.В.
Вдосконалення бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сільських територій як інструмент зміцнення економічної безпеки

Григорак М.Ю.
Концептуальні положення розроблення національної логістичної стратегії в геоекономічному вимірі

Сурай А.С.
Ділове середовище як функція від культурно-ментальної детермінації регіону

Термоса І.О.
Аспекти планування розвитку сільських територій в умовах децентралізації в Україні

Юрченко А.Ю.
Теоретико-методичні підходи до розроблення та оцінки інтегрального показника економічної стійкості підприємства

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Левківський О.В.
Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації

Мартинюк О.А.
Формування адаптивного підходу до забезпечення динамічного розвитку підприємства

Паризький І.В.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки: ресурсний аспект

Приходченко Т.А.
Фактори та умови формування інноваційного середовища регіону

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Ліпич Л.Г.
Зміна підходів до управління в епоху багатовекторного постіндустріального суспільства

Овсянюк-Бердадіна О.Ф.
Підходи до формування функціонально адаптованого менеджера

Плахтій Т.Ф.
Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз

Янковська К.С.
Ефективність використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва на енергетичні потреби

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Марущак І.А.
Методи та моделі еколого-економічної оцінки водних ресурсів Південного Бугу

Ярошенко О.Л.
Методико-прикладні засади визначення рівня беззбитковості діяльності підприємств із підземного зберігання природного газу

ІНФОРМАЦІЯ