Випуск № 5, 2019

I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Барановська С.П., Тесак О.В.
Конкурентоспроможність підприємства: управління, аналіз, перспективи

Білоцерківський О.Б.
Рейтингове оцінювання та вибір CRM-систем для управління торговельними підприємствами

Богдан Н.М., Рябєв А.А., Сегеда І.В.
Інструменти формування стратегії розвитку туризму в Україні: реалізація регіонального туристичного потенціалу

Бодров В.Г.
Концепція універсального базового доходу як основа політики соціального вирівнювання та підвищення якості життя

Братусь Г.А.
Генезис державного регулювання системи освіти як пріоритетного напряму економіки знань

Будник Л.А., Михайлишин Н.П.
Організаційно-методичні аспекти експертної оцінки облікової політики підприємства

Кітц Р.Р.
Цільові показники в механізмах забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем

Ковальова М.Л.
Логістичне управління: особливості та принципи

Корінько М.Д.
Управлінський контроль в системі функціонування суб’єктів господарювання

Магомедова А.М.
Тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні

Маркіна Н.Ю.
Організація процесу бюджетування підприємств енергетичної галузі

Мельник Л.В.
Побудова моделі формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування

Петров П.П.
Трансферне ціноутворення у казначействі банку

Пряхіна К.А.
Управління логістикою постачання підприємства: стратегії Lean та Agile

Рибачук-Ярова Т.В., Полінчик-Ярова Т.В.
Формування асортиментної політики як складова конкурентної стратегії підприємства

Рудаченко О.О., Бібік Н.В., Чех Н.О.
Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни

Рудень В.В.
Про сутність та мотиви у виборі до запровадження економічної системи охорони здоров’я в Україні як країні з ринковою економікою

Спатар О.В.
Проблема розвитку труботранспортної системи в Миколаївському регіоні

Стечишин Т.Б., Метлушко О.В.
Роль банківської системи України у сприянні розвитку малих та середніх підприємств

Чернуха Т.С.
Об’єднання зво як перспектива розвитку інституціональної системи вищої освіти України в умовах глобалізації

Яков’юк В.А.
Напрямки вдосконалення управління транскордонними водними ресурсами в рамках басейну річки Західний Буг

II. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вишневський В.І., Тараненко А.П.
Інновації в туристичній сфері Києва та їх ефективність

Гречан П.Ю.
Інноваційна активність підприємств автомобільного транспорту в Україні

Гуткевич С.О., Смик Р.Ю.
Основні напрями формування інвестиційної привабливості у аграрному секторі економіки України

Кузнєцова Н.В.
Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Мексики)

Шушкова Ю.В.
Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної модернізації економіки

III. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Воськало В.І., Воськало Н.М.
Інтелектуальний капітал через призму методу бухгалтерського обліку

Шипоша В.А.
Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «економічного кластеру», сутності та структури

Ліхота О.В.
Економічна характеристика та роль інтегрованих систем в економіці України

Ліхота О.В.

ІНФОРМАЦІЯ